POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU

Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s., IČO: 482 08 884, se sídlem Branišovská 581/36,
České Budějovice, PSČ 370 05 (dále jen „spolek“ nebo „SK Pedagog“)
Předseda statutárního orgánu spolku (Výbor SK), pan Přemysl Horák, tímto v souladu se stanovami spolku ve znění ze dne 25.04.2020 svolává zasedání shromáždění delegátů spolku, které v souladu s čl. V. písm. A/ odst. 1 stanov plní působnost členské schůze spolku, a to na den středa 17.05.2023 od 17:30 hod. Zasedání shromáždění delegátů se bude konat na adrese sídla spolku, Branišovská 581/36, České Budějovice, PSČ 370 05.


Zasedání shromáždění delegátů se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění delegátů
  2. Volba orgánů zasedání shromáždění delegátů, tj. předsedy zasedání shromáždění delegátů
  3. Volba dvou členů Výboru SK s účinností ke dni 19.06.2023
  4. Volba dvou členů kontrolní komise spolku s účinností ke dni 19.06.2023
  5. Rozpočet pro rok 2023
  6. Diskuze
  7. Usnesení
  8. Závěr

Pozvánka bude doručována delegátům za jednotlivé sportovní oddíly, tj.:
Přemysl Horák – horak.cb@email.cz
Jakub Horák – hero99@seznam.cz
Petr Neubauer – fudoshinkai.cb@email.cz
David Švec – svecdavid1@seznam.cz
Jaromír Nutil – jaromirnutil@seznam.cz
Pavel Kortus – pavelkortus@seznam.cz
Petr Vácha – vacha@mdvl.cz
Zbyněk Baron – baron.zbynek@seznam.cz
Pozvánka bude doručována členům Kontrolní komise, tj.:
David Petru – petru@sinop.cz
Pavel Kortus ml. – pavel.kortus12@seznam.cz
Tomáš Ditrich – ditom@pf.jcu.cz

Vzhledem k tomu, že všem členům Výboru SK, tj. panu Přemyslu Horákovi, nar. dne 23.03.1977,
a panu Ing. Pavlu Kortusovi, nar. dne 02.08.1969, uplyne dne 18.06.2023 tříleté funkční období a tímto dnem skončí jejich funkce člena Výboru SK, je nutné zvolit nové členy Výboru SK, a to s účinností ke dni 19.06.2023.


Stávající členové Výboru SK upozorňují, že za člena Výboru SK může být zvolena pouze osoba splňující zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce člena voleného orgánu, tj. zejména osoba svéprávná a osoba, u níž nebyl osvědčen úpadek (to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň 3 roky nebo pokud tuto skutečnost osoba oznámí shromáždění delegátů před svojí volbou). Kandidát na člena Výboru SK musí rovněž splňovat podmínky stanovené stanovami SK Pedagog, tj. nesmí být současně členem kontrolní komise a musí být řádným členem SK Pedagog minimálně 5 let nebo předsedou oddílu v SK Pedagog, který je předsedou oddílu nepřetržitě minimálně 3 roky.


Vzhledem k tomu, že funkční období stávajících členů Výboru SK skončí dne 18.06.2023, bude nutné v období od dne konání shromáždění delegátů do dne uplynutí funkčního období stávajících členů Výboru SK, tj. do dne 18.06.2023, předat nově zvoleným členům statutárního orgánu spolku veškerou agendu, kterou členové SK Pedagog vykonávají. Bude zde tedy nezbytná součinnost jak stávajících členů Výboru SK Pedagog, tak budoucích členů Výboru SK Pedagog. Aby shromáždění delegátů bylo schopno řádně posoudit osoby, kterou budou mít zájem o výkon funkce člena Výboru SK, je vhodné, aby sportovní oddíly/jejich předsedové již před konáním touto pozvánkou svolávaného shromáždění delegátů informovaly/informovali o kandidátech jimi navržených a aby tito na shromáždění delegátů přednesli svoji koncepci dalšího rozvoje SK Pedagog.


Zároveň upozorňujeme na to, že člen statutárního orgánu je povinen vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tj. s péčí řádného hospodáře, jinak odpovídá SK Pedagog za škodu, kterou mu způsobí porušení povinností při výkonu své funkce. Pokud by SK Pedagog neměl žádný statutární orgán, resp. do konce funkčního období stávajících členů Výboru SK by nebyli zvoleni noví členové Výboru SK, hrozí, že by byl spolku ustanoven opatrovník soudem. Tento opatrovník nevykonává funkci statutárního orgánu v plné míře, jeho hlavním úkolem je usilovat o obnovení činnosti řádného statutárního orgánu a od toho se odvíjí i jeho jednotlivé kroky při výkonu funkce opatrovníka. Za výkon jeho funkce mu samozřejmě náleží i odměna.


Vše výše uvedené platí analogicky i pro členy kontrolní komise s tím rozdílem, že dne 18.06.2023 uplyne funkční období pouze 2 ze 3 členů kontrolní komise, a to panu Davidu Petrů, nar. dne 03.01.1977, a panu Pavlu Kortusovi, nar. dne 19.06.1995

.
V Českých Budějovicích, dne 14.4. 2023


Přemysl Horák
předseda Výboru SK

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *